Wettelijke bepalingen

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE

Toepasbaar vanaf 1 juni 2019

1. INFORMATIE OVER DE BEDRIJVEN DIE DE SITE BEHEREN

De Site “www.theodore-batiment” beschikbaar op het URL adres https://theodore-batiment.be/ is uitgegeven door THEOLAUR PEINTURE vennootschap op  ereenvoudigde aandelen, met een kapitaal van 7 600 000 Euro waar de maatschappelijke zetel is gevestigd ZI Rue René Cauche 59139 Noyelles-Lès-Seclin en geregistreerd onder het nummer RCS 401 971 015 (hierna “THEOLAUR”). De gebruiksvoorwaarden van de Site (hierna UGC”) regelen de bepalingen tussen  THEOLAUR en alle fysieke personen die de Site bezichtigen (hierna “Gebruiker”). Als zodanig wordt aangenomen dat iedere gebruiker van de Site de UGC heeft gelezen en gaat hij, zonder enig voorbehoud, uitdrukkelijk akkoord met het huidige UGC zodra hij de Site gebruikt. De UGC van toepassing zijn die, welke gelden op
de dag waarop de Gebruiker zich op de Site begeeft en/of de Gebruiker een bestelling op de Site plaatst. De gegevens van de uitgever zijn: -email: desmarescaux@theolaur.com – telefoon: +33 362138455. De beheerder van de Site is Mijnheer Olivier ROBARDEY van THEOLAUR PEINTURES. De Site wordt gehost door OVH, vennootschap op vereenvoudigde aandelen met een aandelen- kapitaal van 10 069 020 Euro, ingeschreven in het Register van Handel en Venootschappen van Lille Métropole onder het nummer RCS 424 761 419 00045, waarvan de statutaire zetel gevestigd is 2 rue Kellermann onder het BTW nummer FR 22 424 761 419.

2. PERSOONLIJKE GEGEVENS

De verantwoordelijke is Mevrouw Cindy DESMARESCAUX, N°03-62-13-84-55, wiens vertegenwoordiger Olivier ROBARDEY is. Verplichte velden voor het invoeren van informatie worden op de site aangegeven met een * of een gelijkwaardig teken. THEOLAUR verzamelt de informatie van de Gebruiker via het gebruik van cookies volgens de voorwaarden van artikel 3 hieronder. THEOLAUR zal persoonsgegevens alleen aan derden doorgeven indien de Gebruiker zijn voorafgaande toestemming heeft gegeven, of indien THEOLAUR daartoe verplicht is, op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke procedure. De gegevens worden bewaard gedurende een periode die niet langer is dan de periode die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt, d.w.z. de periode waarin de klantaccount op de website www.theodore-batiment.be bestaat.

3. RECHTEN VAN DE GEBRUIKER OVER ZIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Overeenkomstig de Wet Bescherming van de Persoonsgegevens van 6 januari 1978 en de GDPR, heeft de Gebruiker recht op informatie, toegang, rectificatie en verwijdering van persoonlijke gegevens met betrekking tot hem, een recht op bezwaar en een recht op beperking tegen hun verwerking ervan, indien nodig, evenals een recht op de overdraagbaarheid van zijn gegevens, dat hij op elk moment kan uitoefenen door een schrijven te richten :- per email naar volgend adres: desmarescaux@theolaur.com – of per brief naar volgend adres: ZI Rue René Cauche 59139 Noyelles-Lès-Seclin. Wanneer de verwerking is gebaseerd op de
toestemming van de Gebruiker, kan deze ten allen tijde om intrekking van zijn toestemming verzoeken, overeenkomstig de hieronder vermelde modaliteiten, zonder afbreuk te doen op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die is verleend voor de intrekking van de toestemming. In geval van problemen heeft de Gebruiker het recht om klacht in te dienen bij de National Data Protection Commission (“CNIL”).

4. COOKIES

THEOLAUR gebruikt cookies onder de volgende voorwaarden:

  • Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor navigatie op de site,
  • Cookies die items die op de site worden geopend in de vorm van vensters (of andere) opslaan en die u al hebt bekeken tijdens een vorig bezoek,
  • Cookies om de presentatie van de site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van de terminal,
  • Cookies om de bezoekfrequentie vast te stellen,
  • Cookies om het algemene gebruik van de website door internetgebruikers te evalueren.

De gebruiker kan de cookies op elk moment deactiveren of zijn browser zo instellen dat gemeld wordt wanneer cookies op de computer worden opgeslagen en gevraagd wordt deze al dan niet te aanvaarden. In dit verband moet echter herhaald worden dat die instelling de toegang van de Gebruiker tot de diensten van THEOLAUR die cookies nodig hebben, wel kan wijzigen.

5. VERANTWOORDELIJKHEID – TECHNISCHE PROBLEMEN

THEOLAUR kan niet worden verantwoordelijk gesteld voor moeilijkheden of tijdelijke onmogelijkheid tot toegang van de Site als gevolg van telecommunicatienetwerk storingen of andere technische problemen. THEOLAUR verbindt er zich echter toe, in de mate van het mogelijke, om de Gebruiker te informeren over elke wijziging of onderbreking van de diensten die beschikbaar zijn op de Site. Het downloaden van alle materialen is op eigen risico van de gebruiker. De Gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit deze download. De site kan links bevatten naar andere websites
die niet door THEOLAUR worden beheerd (waaronder Facebook, Twitter en Instagram). THEOLAUR kan niet verantwoordelijk worden gehouden (i) voor het ter beschikking stellen van deze links en (ii) voor de inhoud van websites die hyperlinks aanbieden naar de Site of externe websites waarnaar een hyperlink wordt aangeboden op de Site. De Gebruiker wordt uitdrukkelijk geïnformeerd dat de foto’s en illustraties van de Site slechts indicatief zijn en op geen enkele manier
contractueel THEOLAUR kunnen binden, met uitzondering van de technische en veiligheids- fiches, respectievelijk getiteld “technisch document” en “veiligheidsdocument”, die de enige contractuele documenten zijn.

6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Site en alle daaraan verbonden intellectuele eigendomsrechten zijn, tenzij anders bepaald, de exclusieve eigendom van THEOLAUR. Elke reproductie, voorstelling of verspreiding van de gehele of een deel van de Site, op welke wijze of medium dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van THEOLAUR is strikt verboden en kan strafrechtelijk worden vervolgd, de enige uitzonderingen waarnaar wordt verwezen in artikel L. 122-5 van het Franse Wetboek van intellectuele eigendom en in het bijzonder een persoonlijk, privé, individueel en niet-overdraagbaar recht om de Site geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Elke niet toegestane link moet onmiddellijk worden verwijderd op verzoek van THEOLAUR.

7. GESCHILLEN – TOEPASSELIJK RECHT

De huidige UGC zijn onderworpen aan de Franse wetgeving. In geval van moeilijkheden met betrekking tot het gebruik van de Site of de toepassing van UGC, moeten THEOLAUR en de GEBRUIKER proberen een minnelijke oplossing te vinden, na een schriftelijke klacht van de Gebruiker. Bij ontstentenis van een minnelijke schikking kan de Gebruiker binnen een termijn van maximaal één jaar na zijn schriftelijke klacht aan THEOLAUR, de volgende consumentenombudsman inschakelen: de consumentenombudsman, wiens contactgegevens beschikbaar zijn op de volgende website http://www.mcca-mediation.fr/. Bij ontstentenis van een akkoord zullen geschillen met betrekking tot het gebruik van de Site of de toepassing van de huidige UGC aan de bevoegde Franse rechtbanken worden voorgelegd.